Op de Best Bowl Awards zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing:


Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de contest ‘Best Bowl Awards” (de ‘Contest’).  Acai Benelux (de ‘Organisator’) gevestigd aan de A. Hofmanweg 5a, 2031BH Haarlem organiseert deze Contest in Nederland.
 2. De contest heeft als doel deelnemende professionals uit Nederland en België te laten strijden voor de titel Best Bowl Award 2019.
 3. Een Deelnemer is een persoon die namens een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming een beschrijving én foto (een of meerdere foto’s)van hun beste smoothiebowl in te stuurt om vervolgens kans te maken op de titel of een van de prijzen (de ‘Deelnemer’).
 4. Een stemmer is een persoon die een stem heeft uitgebracht op een Deelnemer. (de ‘Stemmer’).
 5. De contest wordt georganiseerd in samenwerking met partner Vitamix Europa.
 6. De organisator en de Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.


Deelname

 1. De Contest loopt van 22 april 2019 tot en met eind november 2019(‘de Contestperiode’).
 2. Deelnemers dienen bereikbaar zijn via de ingevulde gegevens op het inschrijfformulier, zoals op https://bestbowlawards.com dient te worden ingevuld bij het inschrijven.
 3. Stemmers dienen bereikbaar zijn via de ingevulde gegevens op het stemformulier, zoals op https://bestbowlawards.com dient te worden ingevuld bij het stemmen.
 4. Deelname aan deze contest is gratis en staat open voor iedere persoon met de Nederlandse of Belgische identiteit vanaf 18 jaar, die in Nederland of België beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats (de ‘Deelnemer’). Controle van de identiteit en leeftijd van de Deelnemer kan plaatsvinden bij uitreiking van de prijzen, of op ieder ander moment.
 5. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator en directe betrokkenen bij de organisatie van de contest.
 6. Deze contest is en wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram.
 7. Deelnemer aan de contest is iedereen die via de website https://bestbowlawards.comdeelneemt en een beschrijving en een foto heeft ingestuurd.
 8. Foto’s welke door Deelnemers zijn ingestuurd via het formulier op https://bestbowlawards.com, worden hierna aangehaald als “het Ingezonden werk.”
 9. Mensen die hebben gestemd op een foto op https://bestbowlawards.com doen mee voor de stemprijs (de ‘Stemmer’).
 10. Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer ingezonden werk, gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging – een en ander in de ruimste zin des woords – daarvan door Organisator, en zo nodig draagt Deelnemer het auteursrecht van het ingezonden werk onvoorwaardelijk over aan organisator. In dit verband doet Deelnemer ook onvoorwaardelijk afstand van zijn recht op naamsvermelding en aantasting van het werk.
 11. Deelname houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 12. Deelnemer aan de contest gaat akkoord met eventueel gebruik van ‘het Ingezonden werk’ voor promotionele doeleinden en op Facebook en Instagram.
 13. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de contest behoudt de organisator zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten van deelname.
 14. Ingezonden werk met onbehoorlijk of grof beeld- en/of taalgebruik jegens organisator of derden worden automatisch gediskwalificeerd.


Speelwijze

21. De Deelnemer dient zich binnen de contestperiode in te schrijven als Deelnemer op de website https://bestbowlawards.com.
22. Voorwaarden aan ingezonden werk:

 1. Het ingezonden werk betreft een eigen receptuur smoothie bowl inclusief toppings.
 2. Het ingezonden werk is 100% veganistisch.

23. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de finalisten en de uiteindelijke winnaar van de Best Bowl Award 2019. (de ‘juryprijs’)

Criteria voor de juryprijs:

 • Originaliteit en looks
 • Smaak en structuur
 • Voedingswaarde

24. De Deelnemer kan om stemmen te winnen zijn ingezonden werk onder andere delen op de volgende wijze:

 1. Eigen website
 2. Eigen social media kanalen etc. etc.

25. Het meeste aantal stemmen op een ingezonden werk bepaalt de winnaar van de publieksprijs (de ‘publieksprijs’). Bij een gelijk aantal stemmen zal op de finaledag één van de juryleden een loting verrichten onder de gedeelde eerste plaats.
26. Een loting op de finaledag door één van de juryleden onder de stemmers bepaalt de winnaar van de stemprijs (de ‘stemprijs’).


De prijzen en uitreiking

27. De volgende prijzen wordt beschikbaar gesteld in het kader van de contest:

  1. Winnaar juryprijs: Dé Vitamix Quit-one professionele horeca blender.
   • Merk: Vitamix professional
   • Model: Quiet One 2019
  2. Winnaar publieksprijs: Gratis bevroren fruit levering ter waarde van € 500,- naar keuze van de smoothie en bowl wholesale shop: acai-benelux.eu.
  3. Winnaar stemprijs: Een waardebon voor € 100,- bevroren fruit in de smoothie en bowl consumenten shop acai-benelux.eu.

28. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met deelname aan de contest, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
29. De finaledag vindt plaats op maandag 04 november 2019.


Uitkering van de prijs

30. De finalisten worden in week 39 van 2019 bekend gemaakt.
31. De finalisten worden met naam bekend gemaakt op https://bestbowlawards.com, op de bestbowlawards Facebookpagina en op bestbowlawards Instagram.
32. De organisator neemt via het mailadres en/of telefoonnummer dat is ingevuld bij de inschrijving persoonlijk contact op met de Deelnemers die zijn aangewezen als finalisten.
33. De Deelnemer dient binnen 7 dagen op dit bericht te reageren. Indien deze niet binnen deze periode reageert vervalt zijn/haar finaleplaats en daarmee kans op de juryprijs.
34. Wanneer een finalist niet in staat is om tijdens de finaledag aanwezig te zijn, maakt de finalist geen kans meer op het winnen van een prijs. De organisatie zal op dat moment beslissen of er wel/geen vervanger wordt gekozen door de jury.
35. De Deelnemer dient binnen 7 dagen op dit bericht te reageren. Indien deze niet binnen deze periode reageert vervalt zijn/haar kans op de juryprijs.
36. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
37. Bij weigering of andere reden van het niet uitreiken van een prijs vervalt deze.
38. Over de prijs, de uitkering daarvan en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
39. Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
40. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de organisator.

Privacy

41. Wanneer men deelneemt aan de contest verwerkt de organisator de door de Deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“gegevens”) om deelname aan de contest te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de Deelnemer toe te sturen. De gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De organisator bewaart de gegevens na afloop van de contest om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de contest te kunnen beantwoorden. De gegevens worden gedurende een periode van één ( 1) maand na de contest bewaard en daarna worden zij verwijderd tenzij de betreffende persoon heeft aangegeven informatie te willen blijven ontvangen.
42. Organisator gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie over de wijze waarop organisator omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in het privacy policy van de organisatie te vinden op https://acai-benelux.eu/privacy-verklaring/

Aansprakelijkheid

43. Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de contest.
44. Meer specifiek – doch niet uitsluitend – zijn organisator, de door hem ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:

 1. enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de contest en/of met de aanvaarding en het gebruik en/of misbruik van de prijs;
  b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;
  c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van Deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan;
  d. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Contest.


Vragen

45. Voor klachten die betrekking hebben op deze contest of de verwerking van persoonsgegevens kan de Deelnemer zich wenden tot Best Bowl Awards, telefonisch via: + 31 (0)85 – 303 64 17 of per e-mail via bestbowlawards@acai-benelux.eu.


Diverse

46. Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig of onbehoorlijk handelt jegens de organisator of derden.
47. Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de contest, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
48. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
49. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

PARTNERS

DutchEnglishFrenchGerman
Best bowl awards draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches